The “Great Man” Leadership

Den store leder teorier
Har du nogensinde hørt om én, der er blevet beskrevet som være ”født til at lede”? Ifølge denne teori fødes store ledere simpelthen med de nødvendige indre karakteristika så som karisma, tillid, intelligens og sociale talenter, der gør dem til ”fødte ledere”.

Stor leder teorien antager, at kapaciteten for lederskab er arvelig – at store ledere fødes, og skabes ikke. Disse teorier fremhæver ofte store ledere som heroiske, mystiske og bestemt til at rejse sig til lederskabet, når der er brug for dem. Termen “Great Man” er valgt, da lederskab blev set som primært en mandeting, især i form af militært lederskab, dengang teorien opstod.

Men er nogle mennesker født til at lede? Ser man på fortidens store ledere så som Alexander den Store, Julius Cæsar, Napoleon, Dronning Elizabeth den Første og Abraham Lincoln finder man, at de ser ud til at adskille sig fra andre mennesker på flere områder. Det samme kan ses ved samtidens ledere som George W. Bush og Mahatma Gandhi. De besidder begge ambition i høj grad koblet med klare visioner af præcis, hvor de vil henad. Disse ledere er citeret som være naturligt fødte ledere, der er født med et sæt af personlige kvaliteter, der gjorde dem til effektive ledere. Selv i dag er troen på, at sande store ledere fødes, ret udbredt.
Topledere, sports personligheder og selv politikere virker ofte, som om de besidder en aura, der adskiller dem fra andre. Ifølge de samtidige teoretikere er ledere ikke lige som andre folk. De behøver ikke at være intellekte genier eller alvidende profeter for at få succes, men de skal helt klart have de rigtige egenskaber, som ikke er ligeligt tilstede i alle mennesker.

Antagelser:
Lederne er født og ikke skabt, og de besidder bestemte egenskaber, der var arvet.
Store ledere kan rejse sig, når der er et stort behov.

Teori:
Meget af arbejdet på denne teori blev lavet i det nittende århundrede og er ofte knyttet til historikeren Thomas Carlyles arbejde, som kommenterede på historiens store mænd eller helte, hvortil han sagde: ’Verdens historie er bare en biografi for de store mænd’. Ifølge ham er en leder én, der har en gave i form af unikke kvaliteter, der fanger massernes fantasi.
Tidligere var lederskab en kvalitet, der mest var associeret med mænd, hvorfor teorien hedder som den gør. Senere, med opblomstringen af mange store kvindelige ledere, ses teorien i stedet som ”store personer”-teorien (”Great Person”).
Stor leder teorien siger, at nogle mennesker fødes med de nødvendige egenskaber, der adskiller dem fra andre, og at disse egenskaber er ansvarlige for, at de får positioner, der giver magt og autoritet. En leder er en helt, der opnår mål mod alle odds for deres følgere. Teorien antyder, at dem, der sidder med magten, har fortjent at sidde i den position på grund af deres specielle talent. Derudover kæmper teorien for at disse egenskaber forbliver stabile over tid og på tværs af forskellige grupper. Derved kunne det se ud som om, alle store ledere deler disse karakteristika, ligegyldigt hvor og hvornår de levede eller hvad deres præcise rolle i historien gik ud på.

Kritik:
Mange af de egenskaber, der er citeret som værende vigtige at have for at være en stor leder, er typiske maskuline egenskaber. I samtidig forskning er der et større skift i denne mentalitet.

Konklusion:
På baggrund af Den store leder teorier for lederskab, og den opblomstrende interesse for, hvad lederskab er, har forskere fokuseret på lederen – Hvem er lederen? Hvad er de distinkte karakteristika for store og effektive ledere?
Dette åbnede op for den tidlige forskning for egenskabsvinklen til lederskab.

Fordele:
Denne teori har hjulpet til med at forstå, hvilke menneskelige egenskaber, der gør en stor leder.
Meget god forståelse er kommet ud af Den store leder teorien:
Historisk arv
Én mand kan ændre verden
Lederskab er i vores hænder
Historie
Poonima, Benita, Sammy, Abrish

Ulemper:
Har ingen videnskabelig gyldighed
Teorien siger, at man kun kan være en leder, hvis man er født til det.
Teorien er meget specifikt rettet mod hankøn.
Store leder teori er forklaret som indflydelsen af ”store mænd” og ”helte” (meget indflydelsesrige individer).
Skaber en forventning om, at store ledere vil rejse sig, når der er brug for dem.

—————————————————————————————————————————————

“Great Man” Theories
Have you ever heard someone being described as “born to lead”? According to this theory, great leaders are simply born with the necessary internal characteristics such as charisma, confidence, intelligence, and social skills that make them natural-born leaders.

“Great man” theories assume that the capacity for leadership is inherent – that great leaders are born, not made. These theories often portray great leaders as heroic, mythic and destined to rise to leadership when needed. The term “Great Man” was used because, at the time, leadership was thought of primarily as a male quality, especially in terms of military leadership.

Are some people born to lead, though? If we look at the great leaders of the past such as Alexander the Great, Julius Caesar, Napoleon, Queen Elizabeth I, and Abraham Lincoln, we will find that they do seem to differ from ordinary human beings in several aspects. The same applies to contemporary leaders like George W. Bush and Mahatma Gandhi. They definitely possess high levels of ambition coupled with clear visions of precisely where they want to go. These leaders are cited as naturally great leaders, born with a set of personal qualities that made them effective leaders. Even today, the belief that truly great leaders are born is common.
Top executives, sports personalities, and even politicians often seem to possess an aura that sets them apart from others. According to the contemporary theorists, leaders are not like other people. They do not need to be intellectual geniuses or omniscient prophets to succeed, but they definitely should have the right properties, which are not equally present in all people.

Assumptions:
The leaders are born and not made and possess certain traits, which were inherited.
Great leaders can arise when there is a great need.

Theory:
Much of the work on this theory was done in the 19th century and is often linked to the work of the historian Thomas Carlyle who commented on the great men or heroes of history saying that “The history of the world is but the biography of great men”. According to him, a leader is one gifted with unique qualities that capture the imagination of the masses.
Earlier leadership was considered a quality associated mostly with males, and therefore the theory was named as the great man theory. Later, with the emergence of many great female leaders as well, the theory was recognized as the “Great person” theory.
The great man theory of leadership states that some people are born with the necessary attributes, which set them apart from others and that these traits are responsible for them assuming positions of power and authority. A leader is a hero who accomplishes goals against all odds for his followers. The theory implies that those in power deserve to be there because of their special talent. Furthermore, the theory contends that these traits remain stable over time and across different groups. Thus, it suggests that all great leaders share these characteristic regardless of when and where they lived or the precise role in history that they fulfilled.

Criticism:
Many of the traits cited as being important to be an effective leader are typical masculine traits. In contemporary research, there is a significant shift in such a mentality.

Conclusion:
Prompted by the great man theory of leadership, and the emerging interest in understanding, what leadership is, researchers focused on the leader – Who is a leader? What are the distinguishing characteristics of great and effective leaders? This gave rise to the early research efforts to the trait approach to leadership.

Pros:
This theory helped the understanding of which human traits make great leaders
We have learned a lot from the “Great Man” Theory:
Historical Legacy
One Man Can Change the World
Leadership is in Our Hands
History
Poonima, Benita, Sammy, Abrish

Cons:
No scientific validity (not scientifically proven)
Theory states that one cannot be a leader unless one is born as one
Theory is specified towards the male gender
“Great Man” Theory is explained as the impact of “Great Men” or “heroes” (highly influential individuals)
Creates an assumption that great leaders will arise when needed

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *