Den autokratiske ledelsesstil/kultur (The Autocratic Leadership)

En autokratisk ledelsesstil er taget i brug, når en leder dikterer politikker og procedurer, beslutter hvilke mål, der skal nås, og dirigerer og kontrollerer alle aktiviteter uden nogen meningsfuld deltagelse fra de underordnede. Denne leder har fuld kontrol over sit team, hvilket efterlader tæt på intet selvstyre i gruppen. Man kan sige, at den autokratiske ledelsesstil er en ekstrem version af transformerende lederskab.
Dette er en ”min måde eller ingen måde” mentalitet, der er i modsætning til ordinært lederskab. Her er der kun én, der tager beslutningerne, og de er bestyrer for organisationen, så deres idéer er de bedste og eneste. De vil ikke modtage forslag af nogen art, og lyder dette tyrannisk, er det fordi, det er, hvad det er.

Fordele:
Beslutninger kan tages hurtigt.
En lærer i et klasseværelse vil ofte benytte sig af den autokratiske ledelsesstil.
Fungerer godt i kriser.

Ulemper:
Fungerer ikke som lederskab på længere bane.
Inspirerer ikke til kreativitet.
Forkorter ansættelsestiden og giver lav tilfredshed med jobbet.

—————————————————————————————————————————————

An autocratic leadership style is being used when a leader dictates policies and procedures, decides what goals are to be achieved, and directs and controls all activities without any meaningful participation by the subordinates. This leader has full control of the team, leaving low autonomy within the group. You can say that autocratic leadership style is the extreme version of transformational leadership.
This is a “My way or the highway” mentality, that is opposed to ordinary leadership, here there is only one who makes the decisions, and they are the head of the organization and so their ideas are the best and only. They will not accept input of any kind, and if this sound tyrannical, it is because that’s what it is.

Pros:
Decisions can be made quickly.
A teacher in a classroom practice autocratic leadership.
Works in crisis.

Cons:
Does not work as leadership in the longer term.
Does not inspire to creativity.
Increases employee turnover and absence, and gives low job satisfaction.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *