Deltagende ledelsesstil/kultur (The Participative Leadership)

Deltagende ledelsesstil, der også kaldes demokratisk ledelsesstil, foreslår, at den ideelle ledelsesstil er en, der tager andres forslag i betragtning. Disse ledere opmuntrer deltagelse og bidrag fra gruppemedlemmer og hjælper gruppemedlemmer med at føle sig mere relevante og engagerede i beslutningsprocessen. I deltagende teorier forbeholder lederen sig dog retten til at afvise andres forslag.

Fordele:
Stor jobtilfredshed.
Medarbejderen tager ejerskab og vil være mere engageret.
Kreative grupper (reklamerende, design) vil få fordel af denne stil, da kreativiteten flyder godt, og derved giver plads til at skabe nye koncepter og design.
Konsulerende virksomheder vil også nyde godt af den, da man bliver betalt for at udforske problemer og finde løsninger, og da man så må gå i dybden, vil der blive brug for meget udforskning og åben diskussion.
I meget af serviceindustrien vil nye idéer kunne opstå og give plads til mere fleksibilitet over for skiftende kundekrav.
Få område behøver at være lige så åbne til forskellige idéer, som undervisningssektoren, hvilket gælder for både lærere og elever.

Ulemper:
Beslutningstagningen er tidskrævende.
Det er ikke effektivt, hvis alle vil have deres ting at sige i diskussionen.
Kan gøre ting komplekse og forvirrende.
Nogle kan føle sig overset.
Hvis gruppen har modsatte meninger til noget, kan det give problemer.

—————————————————————————————————————————————

Participative leadership, also call democratic leadership, suggests that the ideal leadership style is one that takes the input of others into account. These leaders encourage participation and contributions from group members and help group members feel more relevant and committed to the decision-making process. In participative theories, however, the leader retains the right to allow the input of others.

Pros:
High job satisfaction
The employee takes ownership and will be more committed.
Creative groups (advertising, design) will find this style useful, since the creativity flows well, enabling the creation of new concepts and designs.
Consulting: when paid to explore problems and find solutions, your role will be to explore the possibilities in depth, and that means there has to be a great deal of exploration and open discussion.
Much of the Service industry: new ideas allow for more flexibility to changing customer demands.
Education: few places need to be more open to different ideas than education, both by educators and their students.

Cons:
Decision making is time consuming.
It is not effective if everyone wants their saying in the decision.
Can make things complex and confusing.
Some may feel overlooked.
If the group have opposite opinions on a matter, it can cause problems.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *