The Contingency Leadership

Beredskabsledelsesstil har et fokus på bestemte variable, der er relateret til omgivelserne, som kan bestemmem, hvilken type ledelsesstil der er bedst egnet til situationen. Ifølge denne teori er der ikke nogen ledelsestype, der egner sig bedst til alle situationer, og succes afhænger af et utal af variable, der inkluderer ledelsesstil, følgernes ”kvalitet” og aspekter vedrørende situationen.

Beredskabsteori:
Fiedlers beredskabsmodel tager sig nogen af de friheder, som situationelteori ikke kan, og inkorporerer også situationens natur til at bedømme, hvilken retning ledelsen skal gå i beredskabsteori. I denne model beskrives ledelsesstil i form af opgaven, relationer og motivation, og hvor favorabel situationen er bestemmes ud fra tre faktorer:
1. ”Leder-medlem” relationen – graden hvortil en leder er accepteret og støttet af de andre gruppemedlemmer.
2. Opgavestruktur – hvor godt en opgave er struktureret og defineret, med klare mål og procedurer.
3. Positionens magt – En leders evne til at kontrollere sine underordnede gennem straf og belønning.

Hvor favorabel situationen er bestemmes af den relative position af disse tre faktorer på et kontinuum. Høje niveauer af alle tre giver den mest favorable situation, mens lave niveauer af alle tre giver den mindst favorable situation. Pointen med Fiedlers beredskabsmodel er, at det kan være nemmere for den givne leder at ændre omstændighederne end at skulle omlægge til en anden ledelsesstil.

Karakteristika ved situationsbestemt lederskab:
Situationsbestemt lederskab er opdelt i fire ledelsesstile: fortælle/dirigere, sælge/coache, deltage/coache og delegere/observere. Denne rækkefølge repræsenterer faldende fasthed i ledelsen og stigende fokus på leder-følger forholdet, hvor det starter med stor fokus på at angive retningen, så fortælle, hvor vi skal henad, derefter dele beslutningstagningen og lade underordnede skabe løsninger for problemer, lederen stiller. Ledere bevæger sig fra én stil til en anden baseret på situationen, opgaven og følgernes modenhed.

Fordele:
Situationsbestemt lederskab har fordele i form af, at det er nemt at bruge og simpelt.
Giver plads til behovet for fleksibilitet for lederne og vigtigheden af følgerne som grundlag for lederens opførsel.
Det appellerer til det intuitive.

Ulemper:
Situationsbestemt lederskab kan aflede ledernes fokus fra langsigtede strategier, symboler, struktur og/eller politiker.
Kan negligere måden, hvorpå andre kulturer kommunikerer og prioriterer.
Kan skabe ledere, som læner mod en opgave-orienteret ledelsesstil.
Det svære ved at definere og kvantificere modenhed kan skabe problemer.
Fokuserer på følgermodenhed som en stor ting for lederens opgavefokus mere end på ”leder-følger”-forholdet.

—————————————————————————————————————————————

Contingency leadership style has a focus on particular variables related to the environment that might determine which particular style of leadership is best suited for the situation. According to this theory, no single leadership style is best in all situations, and success depends on a number of variables, including the leadership style, qualities of the followers and aspects of the situation.

Contingency Theory:
Fiedler’s Contingency model makes some of those allowances that situational theory does not, and also incorporates the nature of the situation in determining which direction leadership takes within contingency theory. In this model, leadership style is described in terms of task, relationship and motivation, and situational favorableness is determined by three factors:
1. “Leader-member” relations – Degree to which a leader is accepted and supported by the group members.
2. Task structure – Extent to which the task is structured and defined, with clear goals and procedures.
3. Position power – The ability of a leader to control subordinates through reward and punishment.

Situational favorableness is determined by the relative positions of these three factors on a continuum. High levels of all three factors yield the most favorable situation while low levels of the three collectively return the least favorable situation. The point of Fiedler’s contingency model is that it may be easier for managers to alter circumstances than it is for them to change their leadership style.

Characteristics of Situational Leadership:
Situational Leadership is divided into four leadership styles: telling/directing, selling/coaching, participating/coaching and delegating/observing. These styles represent decreasing levels of leader direction and increasing focus on leader-follower relationships, starting with heavy focus on providing direction, then coaching, sharing decision-making, and allowing subordinates to create solutions for issues identified by the leader. Leaders move from one style to another based on the situation, task and maturity of the follower.

Pros:
Situational leadership has advantages in terms of ease of use and simplicity.
The need for flexibility on the part of leaders and the importance of the followers as determinants of leader behavior.
It has intuitive appeal.

Cons:
Situational leadership can divert leaders’ focus away from long-term strategies, symbols, structure or politics.
Can neglect the way other cultures communicate and prioritize values.
Can create leaders who may lean toward a task-oriented management style.
The difficulty in defining and quantifying maturity can cause problems.
Focuses on follower maturity as a key determinant of the leader’s focus on tasks over relationships.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *